Rambo

Rambo

Karosserie

Chevrolet

Eigentümer

Championships

2 x USHRA Thunder Nationals

Championships

2001 USHRA Thunder Nationals - Nitzke Mike
2000 USHRA Thunder Nationals - Nitzke Mike

Karosserie

Chevrolet

Eigentümer